Tillbaka till Priser & Service

 

 

 

 

 

Uppdatering 2012-07

Allmänna bestämmelser som gäller bokning samt boende hos Junsele House & Adventure (JHA)

1.        Bokning/Avbokning:

Bokningen är bindande för båda partner. En eventuell avbokning eller förändring skall ske skriftligen och vara JHA tillhanda senast två dagar innan överrenskommen ankomst.  Sker avbokning senare eller om hyresgästen uteblir från ankomst debiteras den fulla kostnaden hyresgästen. När bokning skett så godtar hyresgästen samtliga villkor som gäller för hyresavtalet.

2.        2.1 Ankomst /Avresa:

Hyresgästen skall i god tid meddela sin ankomst tid, detta för att incheckningen skall lösas på bästa sätt. Anges inget annat så är incheckning möjlig efter 15:00 ankomstdagen. Hur utcheckningen skall ske bestäms vid incheckningen och om inget annat anges så skall denna ske senast 12:00 avresedagen.

2.2     Nyckeln:

Nyckeln till JHA måste ovillkorligen återlämnas på avtalad avresedag, senast kl.12:00 om inte annat skriftligen avtalats. Om så ej sker debiteras en förseningsavgift på minst 500,- SEK. Borttappad nyckel ersätts med minst 1500,- SEK. JHA/Hyresgäst skall vid ankomst göra en överrenskommelse om när/hur överlämningen av nyckeln skall ske.

3.        Pris/Prisändringar:

Inträffar det, efter det att bokning skett, förändringar i skatter och allmänna avgifter som direkt påverkar hyresnäringen, äger JHA rätt att företa motsvarande justering av hyresbeloppet. I priset ingår hela hyreskostnaden för huset med det antal sängplatser som anmälts vid bokning. Antalet boende i huset får aldrig överstiga totala antalet som anmälts vid bokning. Om gästerna trots detta är flera än angivet har JHA rätt att kräva extra betalning eller avhysa gästerna.

4.        Betalning

Företag faktureras vid önskan men har även möjlighet att betala kontant eller med kort vid ankomst. Faktureringsavgift är fn. 29:- exkl. moms. Privatpersoner förskottsbetalar eller betalar kontant eller med kort vid ankomst. 

5.        Avtalad servicegrad:

JHA hyrs ut i olika grad av service. Vilken service som ingår under er hyrestid bestäms vid bokning och offertpresentation.

5.1 Frukostservering

Om det gjorts överrenskommelse ang. frukost så finns frukosten i kylen senast 20:00 ankomstdagen. Vid fler än en övernattning med frukost så kontrolleras och fylls frukosten på varje dag fram till dagen innan avresa. Frukosten är serverad på sådant sätt att den enkelt skall kunna förslutas och åter placeras i kylen. Av hygieniska skäl, vänligen gör detta efter avslutad frukoststund. Frukosten byts inte ut varje dag utan fylls på. Har ett frukostpaket beställts så finns detta i kylen senast 20:00 ankomstdagen och sen disponerar hyresgästen själv över detta under sin vistelse.

5.2     Sänglinne/Handdukar

Bokat antal sängar är bäddade vid ankomst vid företagsbokning med frukostservering. För övriga bokningar erhålls sänglinne vid ankomst och hyresgäster bäddar själv samt bäddar av vid avresa. Vid längre hyresavtal byts sänglinnen ut 1gång/vecka. Samma gäller för handdukar samt badlakan.

5.3 Städning

JHA är städat vid ankomst och beroende på vad som är överrenskommet vid bokning så gäller följande:

Om städning skall ingå (kort hyresperiod vid företagsbokning): lättare kontroll görs varje dag med start från dagen efter ankomst. Efter avresa så städas JHA grundligt. Det är dock upp till varje hyresgäst att under hela hyrestiden upprätthålla ett godtagbart skick och hygien i JHA!

Om städning skall ingå (privat bokning): Städning sker av JHA vid avresa, hyresgästen har dock ett ansvar att upprätthålla och efterlämna ett godtagbart skick och nivå på hygien i JHA under hyrestiden och fram till avresa. Har möbler eller annan inredning flyttats så skall detta återställas innan avresa. Eventuell disk skall vara uppdiskad, spis och mikrovågsugn skall vara rengjorda så även använda plåtar och kokkärl. Inget skräp får ligga kvar i huset utan skall läggas i för detta avsedd behållare.  

Soptunna får endast användas till normalt hushållsavfall. Till övrigt avfall hänvisar vi till återvinningen bredvid OKQ8 macken. Locket måste gå att stänga på soptunnan ute annars sliter dessvärre fåglarna upp soporna.

6.        Husdjur/Allergiker

Det är inte tillåtet att medföra djur inomhus i JHA, detta pga. allergirisken.

Vid beställning av frukost har JHA inget ansvar gentemot hyresgästen gällande matallergier. Frukosten kan vid behov anpassas något men ansvaret för intag av frukost ligger helt och hållet hos hyresgästen.

7.        Rökning

Boendet är pga. allergier och för allas trevnad rökfritt och detta gäller även kall-entrén. Skulle rökning trots allt förekomma uttas en saneringsavgift på minst 2000sek

8.        Ordningsregler

Hyresgästen förbinder sig att följa ordningsbestämmelser, anvisningar och regler, som gäller för hyresobjektet. Hyresgästen förbinder sig vidare att betala alla kostnader för eventuell skadegörelse på fastighet och dess inventarier (lösöre mm.), för vilka hyresgästen kan ställas ansvarig. Om flera personer än tillåtet bebor JHA eller om klagomål angående störande uppträdande inkommer till oss så har JHA rätt att vräka hyresgästen om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse alt. utkräva extra ersättning. Någon återbetalning för resterande hyrestid sker inte vid vräkning utan gästen har att ersätta JHA för arbetstid/reseersättning som föranletts av ovanstående. Dessa belopp är 500,- SEK under dagtid måndag-fredag 08:00-18:00, 750,- SEK måndag-fredag 18:00-08:00 samt 1000,- SEK från fredag-måndag 18:00-08:00.

9.        Reklamation

Eventuella anmärkningar skall framföras så snart som möjligt under hyrestiden direkt till JHA. OBS! Anmärkningar som inte framförts inom de två första timmarna från tillträdet av hyrestiden till JHA beaktas ej efter hyrestidens slut. Detta gäller även varor i minibaren, det som saknas där och betalning ej är erlagd i den för detta ändamål avsedd plats, debiteras i efterhand på faktura med en administrations- och fakturaavgift på f.n. 75,- SEK.

10.     Tvister

För den händelse hyresgästen har reklamation att framställa och överrenskommelse inte har kunnat nås med JHA har hyresgästen möjlighet att hänskjuta tvistefrågan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). JHA åtar sig att följa ARN:s rekommendationer.

Junsele House & Adventure © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use